miljöpåverkan
 
 

EN HÅLLBAR UTVECKLING

 

miljödiplom

Alltronic AB är miljö-diplomerad
enligt Göteborgsregionens
Kommunalförbund.

Diplomeringen använder samma
grundbegrepp som i de "stora"
systemen, ISO 14001 och EMAS.

Revision görs 1ggr per år.

 

 

Alltronic AB är ett högteknologiskt elektronikföretag som utvecklar, konstruerar och producerar kundanpassad elektronik.

Vi på Alltronic AB skall arbeta för att produktion och utveckling är förenlig med en hållbar utveckling så att vi och kommande generationer tillförsäkras en god miljö.

SÅ JOBBA VI MOT EN HÅLLBAR UTVECKLING:

  • Utbilda vår personal kontinuerligt för att öka kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor samt skapa en ur miljösynpunkt säker och hälsosam arbetsplats.

  • Följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt övriga miljökrav som berör vår verksamhet.

  • Källsortera och återvinna vårt avfall med en miljömässigt riktig hantering.
    Vi skall även arbeta för återanvändning och återvinning av elektroniska produkter och komponenter.

  • Aktivt arbeta med effektivisering av energi- och materialanvändning i produktionen samt utfasning av miljöfarliga kemikalier.

  • Arbeta mot ständiga förbättringar av vår miljöprestanda med upprättande av miljömål och handlingsplaner.

 


ALLTRONIC AB
Box 556
441 16 ALINGSÅS
Tfn:+46322 66 85 30
Mail: info@alltronic.se


© Alltronic AB 2018