Integritetspolicyn

För vem gäller policyn

Denna Integritetspolicy är tillämplig på personer som är arbetssökande eller anställda.

För vad gäller policyn

Denna Integritetspolicy reglerar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja rekryteringsärenden, pågående anställningsförhållanden och avslutade anställningsförhållanden.

När gäller inte policyn

Personuppgifter som behandlas inför en rekrytering på webbplatser som inte ägs av oss eller står under vår kontroll omfattas inte av denna policy såvida vi inte uppdragit till en extern part att bearbeta personuppgifter för vår räkning.

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy.   Vi behandlar arbetssökandes och anställdas personuppgifter för att kunna:

  • administrera vår relation till dig
  • hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och genomföra förhandlingar.

Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter. Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter vi behandlar och hur vi kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

Arbetssökande

De personuppgifter vi behandlar om dig som arbetssökande utgår från de uppgifter du själv lämnar till oss via vår egen webb eller genom kontakt med någon av våra leverantörer inom rekryterings-området – t. ex externa webbplatser och/eller konsulter som genomför rekrytering åt oss. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att acceptera vår Integritetspolicy.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av ett rekryteringsärende.

För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från oss lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att vi behandlar sådant fotografi.

Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter.

I rekryteringar som ställer säkerhetskrav på personer kan vi i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll och/eller drogtest på dig. Sådana kontroller kan komma att innehålla känsliga personuppgifter om dig och du kommer att lämna ett särskilt samtycke innan en bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll eller ett drogtest utförs/ska utföras.

Som en del i en bakgrundskontroll kan vi be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för utlyst tjänst. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med oss. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med största sekretess och kommer aldrig att behandlas av oss.

Det kan även i vissa situationer vara nödvändigt för oss att inhämta ditt godkännande för att begära in kreditupplysning via externt kreditupplysningsföretag.

Vi kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

Anställda

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits under avsnittet Arbetssökande, bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter.

Vi kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare.

Konsulter och inhyrd personal

Vi kommer eventuellt behöva hantera vissa personuppgifter även för personer som inte är anställda av Alltronic men som arbetar i vår verksamhet, så som konsulter, inhyrd personal m.fl.

Sparande av personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Vi kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:

(a) uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år;
(b) anställningsavtal, under innevarande år och därefter tio (10) år;
(c) uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år; och
(d) kontrolluppgifter, tills dess att vårt pensionsåtaganden upphört.

Delning av personuppgifter inom koncern

Vi delar som huvudregel personuppgifter som härrör från kandidat, anställd, kunds och leverantörs anställda med samtliga bolag inom vår koncern. Delning är nödvändig för att snabbt och effektivt kunna erbjuda arbetssökande och anställda relevanta uppdrag.

Känsliga personuppgifter delas som huvudregel inte mellan bolagen i koncernen. Innan en delning av känsliga personuppgifter sker gör vi alltid en bedömning om en sådan delning är nödvändig för syftet som de känsliga personuppgifterna samlats in för samt om det behövs ytterligare samtycke till delningen eller om det finns lagstöd för att dela personuppgifterna.

Delning av personuppgifter utanför koncernen

Vi kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy.  Vi kan lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom leverantör för löneadministration, teknisk support, drift av IT-system, externa testföretag eller leverantörer som ombesörjer rekryteringar för vår räkning.

Parter som vi kan komma att lämna ut personuppgifter till kan befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES. I sådana fall kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.

Vi kommer också att lämna ut personuppgifter som vi är skyldiga till enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall vi omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Alltronic AB
org nr 556233-7591
Charlottenbergsvägen 12
Cecilia Nöjd

Dina rättigheter

Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss på adressen ovan (under “Personuppgiftsansvarig”) få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Sådana rättigheter gäller enbart när personuppgiftsbehandlingar inte omfattas av annan lagstiftning, som t. ex skattelagstiftning, bokföringslag, arbetsrättslig lagstiftning och liknande.

Kontakta oss

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på (cecilia.nojd@alltronic.se eller 0322-668530).